USTA PİDECİ İNTERNET SİTESİ
KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TAB Gıda”), Usta Pideci® markasının Türkiye’de münhasır lisans hakkı sahibi ve restoranlarının Türkiye’deki işletmecisi ve geliştirme ortağıdır.

Biz, TAB Gıda olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan TAB Gıda’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

İnternet sitemizi kullanmanız halinde, aşağıda belirteceğimiz amaçlar çerçevesinde tabloda yer alan kişisel verileriniz kullanılacaktır.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Verisi Adınız, soyadınız
İletişim Verisi E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaranız, tabgida@hs02.kep.tr üzerinden bize ulaşmanız halinde e-posta ve mesaj içeriğiniz
Müşteri İşlem Verisi İstek ve Önerileriniz sayfamız vasıtasıyla bizlere ulaşmanız halinde mesajınız ve mesaj konunuz
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi ve güvenlik kodu bilginiz
Pazarlama Verisi Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler
 • Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır, bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verilerdir. İstek ve Önerileriniz sekmesindeki yorumlarınız vasıtasıyla bize ulaşırken özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz. Mesajlarınız kapsamında iletebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizi; istek, öneri ve şikayetlerinizin giderilebilmesi amacıyla özgür iradenizle paylaştığınız ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.

TAB Gıda olarak kişisel verilerinizi,

 • www.ustapideci.com.tr adresini ziyaret etmeniz ile birlikte,
 • tabgida@hs02.kep.tr üzerinden bizlere ulaşmanız halinde,
 • İstek ve Önerileriniz formunu doldurmanız halinde,
 • Diğer Tab Gıda internet sitelerine geçiş yapmanız halinde

dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

TAB Gıda tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı İlgili Kişisel Veri Kategorisi İşleme Hukuki Sebebi

Bize ulaşmanız halinde:

 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanması,
 • Talep, şikâyet veya önerilerinizin kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması,
 • Talep, şikâyet veya önerilerinizin yerine getirilmesi, takip edilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
 • Tarafınızla talep, şikâyet veya önerilerinize yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Geri dönüşlere yönelik kalite ve destek ölçümlerinin yapılması, müşteri hizmetlerimizi iyileştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Müşteri işlem,
 • İşlem güvenliği

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

İnternet sitemiz kapsamında:

 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi amaçlarıyla,
 • İşlem güvenliği,

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Sistem güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi,
 • Teknik altyapının sağlanması, geliştirmelerinin ve güncellemelerinin sağlanması,
 • Sistemsel sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla,
 • İşlem güvenliği,
 • Müşteri işlem,

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Usta Pideci internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretlere ve site kullanımına ilişkin istatiksel ölçümlerinin yapılması, ölçümler kapsamında internet sitemizin iyileştirilmesi,
 • Gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması,
 • Size özel reklamların sunulabilmesi ve
 • İnternet sitesi ziyaretlerinin arttırılabilmesi amaçlarıyla,
 • Pazarlama

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dâhilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • İnternet sitemizin yönetilmesi, sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve bütünlüğünü sağlamak, amacıyla iş ortaklarımıza,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@tabgida.com.tr adresine iletebilirsiniz.

TAB Gıda olarak, www.ustapideci.com.tr içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve TAB Gıda’nın gizlilik ilkelerinin sadece www.ustapideci.com.tr platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

www.ustapideci.com.tr ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret etmenizle birlikte tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük yazı dosyalarıdır. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TAB Gıda”), sizlere, internet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi vermek adına bu metne yer vermektedir.

İnternet sitemizdeki çerezler:

 • İnternet sitesinin daha düzgün ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak,
 • İnternet sitesi sahibine ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak ve böylece ziyaretinizde size özelleştirilmiş bir deneyim sunmak, ziyaretinizi kişiselleştirerek size özel reklamlar sunabilmek,
 • İnternet sitesi trafiğini arttırmak,
 • İnternet sitesinde sunulan hizmetleri denetlemek ve deneyiminizi iyileştirmek

amacıyla çalışmaktadır.

Çerezlerle gerçekleştirilen faaliyetlerin bir kısmı doğrudan bizim tarafımızdan bir kısmı ise yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş birlikteliği yürüttüğümüz firmalarca bizim adımıza yürütülmektedir.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, çerez ayarlarınızı değiştirmeniz ile birlikte internet sitemizdeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir.

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.youronlinechoices.eu/ ve www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu kapsamda tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Bu çerçevede çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususunda daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine özel adresleri ziyaret edebilirsiniz:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
Opera Mobil http://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy
Safari Bilgisayar https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR
Safari Mobil https://support.apple.com/tr-tr/HT201265
Android Tarayıcı (Mobil) https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636244844552607258-231308964&hl=tr&